بارانک 1 : 14واحد مسکونی بیست متری،شرقی4
تحویل پروژه : خرداد ماه 1389

بارانک 2 : 9واحد مسکونی ،بیست متری،شرقی4
تحویل پروژه : تیرماه1391

بارانک 3 : 17واحد مسکونی بیست متری،غربی 19
تحویل پروژه : خرداد ماه 1394

دیلان : 8واحد مسکونی کمربندی رمک 
تحویل پروژه : شهریور ماه 1396

بارانک 2 : 14واحد مسکونی ،بیست متری،شرقی4
تحویل پروژه : بهمن ماه 1396